Päiväkodeista ja kouluista saa myös apua

 • 0%

Tapahtunut kesä–lokakuussa 2018

 • Perhetyön jalkautuminen päiväkoteihin on käynnistynyt kymmenessä kunnassa sekä lisäksi  osana Vakka-Suomen perhekeskuspilottia Laitilassa ja Uudessakaupungissa.
 • Uudessakaupungissa on lisäksi kokonaisuuteen liitetty lastensuojelun sosiaalityön jalkautuminen päiväkoteihin.
 • Turussa järjestettiin 27.9.18 Varhaiskasvatuksen perhetyön aarrearkku -työpaja kuntien yhteisesti perhetyöntekijöille ja varhaiskasvatuksen opettajille. LIsäksi Naantalissa oli 2.10.18 oma työpaja varhaiskasvatuksen opettajille.
 • Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen jatkuu aktiivisesti opiskeluhuoltoväen, sivistystoimen johdon ja opetushenkilöstön kanssa sekä perusopetuksessa, toisella asteella että varhaiskasvatuksessa.Verkkotyövälineinä Luo luottamusta, suojele lasta ja Oppimaa.
 • Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä -pilotit jatkuvat 17 kunnassa. Esittely kehittämiskokonaisuudesta löytyy: https://prezi.com/view/RrVwsAfA4u4E9sVh4lEV/
 • Pilottien prosessikuvausten ja yhdyspintayhteistyön kuvaaminen on käynnissä.
 • Syksyn koulutusfoorumien suunnittelu ja markkinointi kentälle on alkanut/käynnissä. Uusien Resto, Verso ja MiniVerso, muutosjohtamisen foorumit, SiSoTe2 -foorumi,  Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä koulutusfoorumi vol.2 -foorumi, luotseille syventävä koulutus toteutui 23.-24.10. Turussa.
 • Osallistuttiin kansallisen opiskeluhuoltoryhmän mallin tekemiseen. Malli on valmis.
 • Yhteistyö vaativan erityisen tuen VIP-verkoston kanssa käynnissä.
 • Sivistystoimen kouluille tarjottavien konsultaatiopalvelut ovat käynnistyneet. Palvelun käynnistysseminaari pidettiin syyskuussa 2018 (Uusikaupunki) ja pilotointi alkanut Vakka-Suomen alueella.
 • Tunnekasvatuksen palautenappi -pilotti on aloitettu pilottipäiväkodeissa Naantalissa, Paraisilla ja Turussa.
 • Osallistuttu arviointitutkimuksen suunnitteluun ja hankehakemuksen valmisteluun  yhteistyössä Turun Yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Rauman OKL on laatinut hankehakemuksen.

Tapahtunut tammi–toukokuussa 2018

 • Varhaiskasvatuksen perhetyön jalkautuminen: työskentely on eri vaiheisesti käynnissä 14 kunnassa.
 • Yhdyspintatyöskentelyä toteutetaan Kaarinassa, Paraisilla ja Somerolla.
 • Varhaiskasvatus on aktiivisesti mukana Vakka-Suomen perhekeskuspilotissa. Osana kokonaisuutta toteutetaan Soppaa & sympatiaa -pilotit Kustavissa, Taivassalossa ja Uudessakaupungissa.
 • Turussa on koottu työryhmä  varhaiskasvatuksen, perheneuvolan sekä lastenpsykiatrian kesken. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja Sateenkaari Kodon kanssa valmistellaan  yhteiskehittämispäivää ja monikulttuurisen perhetyön hanketta.
 • Liedossa on oltu mukana valmistelemassa esiopetuksen opiskeluhuollon suunnitelmaa.
 • Varhaiskasvatuksessa ja koulussa on 27 pilottiprosessia käynnissä 17 kunnassa. Yhdyspintatyöskentelyä pilotoidaan
  • Avartti-ohjelmalla lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseksi
  • lähisuhdeväkivallan ehkäisynä Luotsi-koulutuksella
  • sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemisena Sisukas-ohjelmalla
  • perheiden tukemisella Family School -ohjelmalla
  • oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavalla Luokan hyvinvointisuunnitelmalla
  • lasten kasvua ja hyvinvointia tukevalla Ihmeelliset vuodet -ohjelmalla
  • lasten hyvinvoinnin puheeksiottamisen Lapset puheeksi-koulutuksella, jalkautuvien perhepalveluiden avulla sekä psykiatrisen ja neurologisen tuen avulla.
 • Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa vahvistetaan palveluohjausta
  • yhteisöllisen opiskeluhuollon avulla
  • Lapset puheeksi-koulutuksella sekä
  • yksittäistä tapausta tukemalla Case managerin avulla.
 • Lasten ja nuorten osallisuutta vahvistetaan
 • Kodin ja koulun yhteistyötä tuetaan piloteilla
  • Family School
  • Sisukas
  • Ihmeelliset vuodet ja
  • Luokan hyvinvointisuunnitelma.
 • Varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyötä tuetaan
 • Lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäistään
  • Avartti ja Pilotti -ohjelmien avulla.
 • Kokemusten ja koulutusten jakamiseksi sekä yhteisenä keskustelufoorumina piloteilla on käytössä Oppimaa-verkkoalusta.
 • Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä -kehittämiskokonaisuutta varten on jätetty Silta-hakemus LAPE-kauden jälkeisen yhteisen työskenteyn varmistamiseksi.
 • Kehittämiskokonaisuus on aloittanut yhteistyön Turun ja Rauman yliopistojen, opettajakoulutuslaitoksen ja sosiaalitieteiden laitosten kanssa tutkimustiedon kehittämiseksi sekä koulutuskokonaisuuksien jatkuvuuden takaamiseksi opintoihin sisällyttämisen kautta.
 • Kehittämiskokonaisuudesta on pidetty koulutusseminaari 24.5.2018 Raisiossa.
 • Kehittämiskokonaisuus on mukana SiSoTe-foorumilla sekä VIP-verkostossa.
 • Menetelmäkoulutuksia toteutettu (Resto, Verso ja Miniverso).
 • Koulutetuista Luotseista (6 kuntaa, 119 luotsia)yli puolet on varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta.
 • Lapsiystävällinen maakunta -verkkokoulutusmateriaalin työstäminen käynnissä.
 • Sivistystoimen kouluille tarjottavien konsultaatiopalvelujen kehittämisen pilotti Vakka-Suomessa käynnistynyt osana OT-keskustoimintaa.

Tapahtunut marras–joulukuussa 2017

 • Löytöhetket ovat toteutuneet 100%:sti.
 • Varhaiskasvatusfoorumi on toteutunut (21 kunnasta osanotto, n. 50 henkeä).
 • Osana Varhaiskasvatuksen Partituuria on koottu ja käynnistetty työryhmä mallintamaan varhaiskasvatuksen perhetyötä.
 • Päiväkoti ja koulu hyvinvointiympäristönä -kokonaisuus on käynnistynyt ja mukaan on valittu pilottikuntia Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta sekä koottu asiantuntijaverkjosto.
 • TSO:n sivistysjohtajatapaaminen toteutunut, tapaamiset jatkuvat ja laajenevat koko maakuntaa kattaviksi.
 • Valtakunnallinen opiskeluhuoltotyöryhmä alkaa vuoden 2018 alussa.
 • Lapset puheeksi ja Unicefin Lapsiystävällinen maakunta -verkkokoulutusten toteutumisesta on tehty päätös ja työskentely käynnistetty kokoamalla työryhmä.
 • Systeemisen malliin orientoivia koulutuksia järjestetty varhaiskasvatuksen ja opetustoimen työntekijöille.
 • Väkivallan kohtaamiseen valmentavia koulutuksia järjestetty varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon ammattilaisille.

Tapahtunut touko–lokakuu 2017

 • Jokaisen kunnan varhaiskasvatusjohtaja on ottanut vastaan heille tarjotun Lupa auttaa! -löytöhetken, jonka yhtenä tavoitteena on sitouttaa varhaiskasvatus mukaan muutosohjelmaan ja sen tavoitteisiin. Löytöhetkistä on toteutettu 22 ja 5 on jo kalentereissa.
 • Valmisteilla 28.11. pidettävä Varhaiskasvatusfoorumi, jossa kootaan yhteen Löytöhetkien löydöt ja sovitaan yhteisestä jatkotyöskentelystä.
 • Perhetyön jalkauttamiseksi on laadittu Varhaiskasvatuksen perhetyön partituuri -palvelu, jonka ensimmäinen asiakas on Laitila.
 • Varhaiskasvatuksen perhetyön mallintamisen tueksi on koottu laajemmin perhetyötä mallintava työryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran 21.11.
 • Päiväkoti ja koulu hyvinvointiympäristönä -hanke on käynnistynyt yhteistyössä Satakunnan LAPE-hankkeen kanssa. Kunnista mukana Paimio, Salo, Uusikaupunki ja Turku.
 • Suunnittelun alla Sivistysfoorumi tammikuulle 2018.