Kaikkein vaativinta tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille suunnitellaan omia palveluja

Osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE) Suomeen perustetaan viisi osaamis- ja tukikeskusta (OT), jotka tarjoavat apua kaikkein vaativinta tukea tarvitseville lapsille ja nuorille ja perheille. Yksi tukikeskuksista sijoittuu länsirannikolle, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle.

Nykyinen palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan vaativimpiin ongelmiin

Tällä hetkellä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat lapset perheineen jäävät usein vaille tarvitsemaansa apua, koska palveluja tai osaamista ei ole, ne eivät ole tasalaatuisia tai palvelujen saatavuus ei ole yhdenvertaista.

Suunniteltu OT-keskus toimii sekä palvelujen tuottajana että niiden kehittäjänä.

Asiakastyö, jossa olennaisena osana tullaan hyödyntämään sähköisiä välineitä, tarkoittaa asiakaskäyntejä, konsultaatioita ja verkostoyhteistyötä. LAPE-hankkeen puitteissa tullaan kuluvan vuoden aikana pilotoimaan uusia vaativan asiakastyön kokeiluja ja työskentelytapoja.

Kehittämistä, tutkimusta ja koulutusta

Uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen käytännön työssä on vaihtelevaa ja pysyvät kehittämisrakenteet vaikuttavien työmenetelmien käyttöönottoon puuttuvat. Tutkimuksen ja kehittämisen osalta OT-keskus varmistaa, että korkeakoulut ja tulevan maakunnan mahdolliset tutkimusyksiköt saavat tietoa lapsi- ja perhepalvelukentän tutkimustarpeista ja, että tutkittu tieto leviää käytännön työhön. OT-keskuksen tehtävänä on tukea sekä palvelujen kehittämistä että auttajien kouluttautumista.

OT-keskuksen tarkoitus on myös tuottaa uudenlaisia palvelumuotoja ja tukea ammattilaisia sellaisissa asiakastyön haasteissa, joihin palvelujärjestelmä ei sillä hetkellä kykene vastaamaan, esimerkkinä nuorten radikalisoituminen tai kunniaväkivalta.

Tutkimustietoon perustuvien kuntoutus- ja palvelumallien levittäminen yhdessä tutkimuslaitosten kanssa on yksi OT-keskuksen tehtävistä. Ne myös huolehtivat siitä, että kehittämishankkeiden tuotokset voidaan ottaa käyttöön käytännön työssä ja kehittämistyön vaikuttavuutta tutkitaan. Lisäksi auttamistyön tueksi on tarpeen tuottaa vaikuttavuus-, tuloksellisuus- ja seurantatietoa, laatukriteerejä ja yhtenäisiä toimintamalleja.

Yhteistyöllä vaikuttavuutta

Niin OT-keskuksen asiakastyön kuin kehittämisenkin osalta työssä tarvitaan eri alojen ja osaamisten yhteensovittamista. Jotta vaikeissa elämäntilanteissa olevat perheet saavat tarvitsemaansa apua, tarvitaan saumattomasti yhteen sovitettuja palveluja esimerkiksi lastensuojelun, psykiatrian ja koulun kesken.

Yhteisten toimintamallien ja vaikuttavien työmenetelmien kehittämiseen tarvitaan siihenkin moniammatillista asiantuntemusta. Vaativien palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä tärkeä rooli on myös kansalaisjärjestöillä. OT-keskukset tekevät tiivistä yhteistyötä muun muassa yliopistojen, yliopistosairaalan, tutkimuslaitosten, sosiaalialan osaamiskeskusten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.