Laitilan perhetapahtumassa laitettiin lehmät lentämään

Vapun jälkeen 2.5 järjestettiin Laitilan työväentalolla Lupa auttaa! -perhetapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena oli kerätä palautetta lapsiperheille suunnatuista palveluista itse palveluiden käyttäjiltä sekä lisätä heidän tietoisuuttaan LAPE-muutostyöstä. Perheet pääsivät osallistumaan tulevaan lapsi- ja perhepalveluiden muutokseen ja saivat kertoa toiveita, kehittämisideoita sekä kokemuksiaan.

Vapun jälkeinen ajankohta ja arjen alkaminen pitkän viikonloppuvapaan jälkeen todennäköisesti vaikuttivat alhaiseen kävijämäärään, mutta 23 kävijältä saatiin kerättyä kuitenkin arvokasta tietoa kehittämistyön tueksi. Lapset pääsivät piirtämään ja askartelemaan ja kotiin viemiseksi lähti myös toinen toistaan iloisempia kasvoja ja mitä hienompia kasvomaalauksia.

Lupa auttaa! -kasvomaalausLentävä lehmä

 

Toiveissa harrastusmahdollisuuksia, keskusteluapua, vertaisryhmiä ja avointa päivätoimintaa

Tuloksista nousi esiin se, että nuorille sekä pienille lapsille toivotaan enemmän harrastusmahdollisuuksia ja nimenomaan matalan kynnyksen harrastusryhmiä, jotka eivät olisi liian kilpailuhenkisiä ja ryhmät voisivat olla avoimia niin tytöille kuin pojille.

Ennaltaehkäisevää keskusteluapua sekä vertaisryhmiä kaivattiin lisää, esimerkiksi lasten kasvatus ja arjen haasteet koettiin tarpeellisiksi aiheiksi. Kävijät myös toivoivat, että syrjäytymisvaarassa olevat tai eri kulttuurin omaavat perheet, lapset ja nuoret tunnistettaisiin palveluissa aiemmin ja näin heidätkin saataisiin ohjattua nopeammin palveluiden piiriin.

Toivomuslistalla oli myös avoin päiväkotitoiminta, mikä toisi myös vaihtoehdon seurakunnan kerholle. Myös lastenhoitoa ja lapsiparkkia kaivattiin.

Lapsiperheet kokivat, että terveyskeskuksen palveluihin jonotusajat ovat ajoittain pitkiä ja sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua on käytännössä ollut vaikea saada. Kotipalveluun kaivattiin myös lisää näkyvyyttä.

Perheitä huoletti ajatus siitä, että palvelut siirtyvät kauemmas kuntalaisista. Palveluiden säilyminen Laitilassa koettiin erittäin tärkeäksi ja palveluiden nopea saatavuus nousi esiin useissa vastauksissa.

Erityiskiitosta neuvolan henkilökunnalle

Lakisääteisiin universaaleihin palveluihin, kuten äitiys- ja lastenneuvolaan, esikouluun sekä kouluterveydenhuoltoon laitilalaiset lapsiperheet vaikuttavat kommenttien perusteella olevan hyvin tyytyväisiä. Erityiskiitosta kävijät antoivat neuvolan henkilökunnalle. Neuvolan terveydenhoitajien tekemät kotikäynnit mainittiin erikseen tyytyväisyyttä lisäävänä asiana. Suun terveydenhuolto toimii myös vastausten perusteella erittäin hyvin Laitilassa, sillä hammashoitoa kehui useampi vastaaja ja lapsiperheet huomioidaan suun terveydenhuollossa heti raskausajasta lähtien.

Kehuja saivat myös MLL, 4H, Laitilan Jyske, Vakkaopisto, Partio ja Laitilan seurakunta. Positiivisimmaksi koettiin MLL Laitilan yhdistyksen Perhekeskus Mukulavintti.

Perheiden osallistamisen saralla on luvassa jatkoa, sillä Vakka-Suomen alueella Lupa auttaa! -hankkeen toteuttamaan asiakaskyselyyn vastasi 196 lapsiperheen vanhempaa. Vastauksista saadaan kuulla lisää vielä kesän edetessä analyysin valmistuttua.

Laitilan prhetapahtuman järjestämisestä vastasi projektiryhmä, joka koostui kuudesta Turun Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijasta. Yhteistyökumppaneina olivat MLL Laitilan Paikallisyhdistys, Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys, Kaariaisten Kipinät ry sekä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Tapahtuman toimeksiantaja oli Lupa auttaa! -hanke eli Varsinais-Suomen LAPE -muutosohjelma.

Lisätietoja:
Hankeagentti Taru Elo, taru.elo@raisio.fi, p. 040 588 9379

Laitilan lapsiperhetapahtuman järjestäjät