Lastensuojelun katsastus tunnistaa, ehkäisee ja korjaa riskit

Varsinais-Suomessa tehdään Lupa auttaa! -hankkeen toimesta lastensuojelun laadun kehittämiseksi ns. lastensuojelun katsastuksia. Nimestään ja sen aiheuttamista mielikuvista huolimatta katsastuspalvelu ei ole virheiden ja puutteiden etsimistä, vaan avun tarjoamista lastensuojelupalvelujen laadun kehittämiseen. Pilottikatsastukset ovat parhaillaan käynnissä kahdessa lastensuojelulaitoksessa ja avohuollon osalta kahdessa kunnassa.

Henkilöstö ja asiakkaat osallisina

Lastensuojelun katsastuksen tavoitteena on lastensuojelun palveluprosessien ja osaamisen parantaminen. Katsastus korostaa sekä henkilöstön että asiakkaiden esallisuutta. Henkilöstö saa osaamista oman toiminnan arviointiin ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja osallistuu laajasti laadun parantamiseen. Katsastusprosessissa on keskeistä myös asiakkaan osallisuus ja kokemusasiantuntijuus ja nämä kirjataan myös kehittämistavoitteisiin.

Lastensuojelulaitoksissa mukana ulkopuoliset arvioijat ja kokemusasiantuntijat

Pilottiarvioinnit lastensuojelulaitoksiin tehdään vuoden 2018 helmi-toukokuun aikana. Lupa auttaa! -hanketiimin jäsenten lisäksi prosessissa on mukana ulkopuolisia lastensuojelun laatuasiantuntijoita. Ulkopuoliset arvioitsijat tuovat asiantuntijuudellaan ja kokemuksellaan esille näkökulmia ja ratkaisumalleja, joita simuloimalla ja mallintamalla voidaan nopeasti kehittää tulevaan palvelujärjestelmään sopivat ratkaisut. Kokemusasiantuntijat osallistuvat prosessiin tuoden omia kokemuksiaan ja näkemyksiään lastensuojelupalveluista ja niiden kehittämiseen.

Itse-, vertais- ja asiakasarviointia ja omavalvontaa

Lastensuojelun sosiaalityön ja perhetyön katsastus tehdään kuntien lastensuojeluyksikköjen laadunarvioinnin toimintamallin kehittämiseksi. Katsastus perustuu Lastensuojelun laatusuositukseen (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja: 2014:4), palvelutuottajilta edellytettyyn omavalvontasuunnitelmaan ja ISO 9001 -laatukriteereihin.

Katsastuksessa arvioidaan lastensuojelutoimintaa laatusuositusten valossa itsearvioinnin, omavalvonnan, vertaisarvioinnin ja asiakasarvioinnin keinoin. Lisäksi katsastukseen sisältyy riskikartoitus ja kustannustietojen analyysi, jotka ovat laadunhallinnan kannalta keskeisiä asioita.

Lastensuojelun katsastus on oman yksikön, tiimin tai vastuualueen tehtävään liittyvien suunnitelmien laatiminen ja toiminnan arviointiprosessi, jossa omavalvonnan rooli on keskeinen. Omavalvonnan perusidea on, että toimintayksikölle on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

Naantalissa yllätyttiin positiivisesti

Naantalissa lastensuojelun katsastus aloitettiin helmikuussa. Päivään osallistui aktiivisesti ja innostuneesti parikymmentä henkeä, vaikka lähtötilanne olikin hieman nihkeä.

– Työryhmä oli alkuun hieman skeptinen ja epäilevä, mutta kokemus oli yllättävän positiivinen, kertoo Naantalin kaupungin perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen.
– Henkilöstö sai valita itse keskeiset kehittämiskohteet ja niitä on lähdetty työstämään innolla.

Naantalissa katsastuksen esiin nostamia kehittämisehdotuksia on lähdetty viemään heti eteenpäin ja työn alla ovat mm. asiakastyytyväisyyskysely ja uudenlaiset kokouskäytännöt.

– Naantalin lastensuojelussa on hyvä kehittämisen ilmapiiri ja työtä tehdään moniammatillisesti jo nyt, kuvailee Iiro Pöyhönen.
– Lupa auttaa! -hanke on ollut tukemassa kehitystyötä ja huhtikuussa sovitaan yhdessä jatkosta ja aikataulusta.

Tilaa katsastuspaketti kuntaanne – maksutta!

Katsastusprosessi käynnistyy, kun kunta tilaa sen Lupa auttaa! -hankkeelta (ks. www.lupaauttaa.fi/palvelut) ja kunnan johdon kanssa sovitaan tarkemmasta työsuunnitelmasta.

Alkuun haastatellaan kunnan tai laitoksen johtotiimi ja työntekijät, esim. sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijöitä, perheneuvolan työntekijöitä, palvelusihteeri, tukipalvelut sekä yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Seuraavaksi arviointitiimi perehtyy kunnan tilastoihin (mm. asiakasmäärät ja kustannustiedot), strategioihin, henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamiseen liittyviin tietoihin, palvelujen ja prosessien kuvauksiin sekä omavalvonnan dokumentteihin.

Alkukartoituksen jälkeen järjestetään tapaaminen, johon kutsutaan johto, henkilöstöä, kokemusasiantuntijat ja mahdollisesti myös yhteistyökumppanit. Tapaamisessa käydään läpi dokumenttien ja kustannusten analyysi, annetaan palaute (tiimiltä), ohjataan itsearviointiin ja laaditaan yhdessä kehittämissuunnitelma, jossa haetaan ratkaisuja pulmakohtiin.

Lopputulemana kunta tai laitos saa katsastusraportin, jota kunta ja lastensuojelulaitos voi hyödyntää laatutyön jatkokehittämisessä. Katsastukseen kuuluu arviointi- ja seurantatapaaminen, joka pidetään kuuden kuukauden kuluttua katsastuksesta. Siinä opastetaan ja haastetaan laadun jatkuvaan kehittämiseen.

P.S. Lastensuojelun katsastus on mahdollisesti osa tulevaa maakunnan lastensuojelupalveluiden laatujärjestelmää eli sitä edellytettäisiin jatkossa julkisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lastensuojelun katsastus