Lastensuojeluun oma huippuyksikkö

Lupa auttaa! -hanke kehittää länsirannikon maakuntien alueelle ”Lastensuojelun huippuyksikkö” -työnimellä kulkevaa toimintaa. Kehittämistyön vauhdittajaksi on loppuvuoden 2018 ajaksi rekrytoitu vahva lastensuojelun osaaja Oona Ylönen.

Mikä ihmeen huippuyksikkö?

Julkisuudessa esillä ovat korostuneesti olleet lastensuojelun korjaustarpeet, puutteet ja ongelmat. Lastensuojelussa on tarpeen parantaa nykytilaa, jotta palvelut ja prosessit ovat tasalaatuisia, lastensuojelun ammattilaisten työtä ohjaa yhteinen tietopohja ja viitekehys ja jotta lasten, nuorten ja perheiden palvelut paranevat lastensuojelun kentällä.

Lastensuojeluun suunnitteilla olevan huippuyksikkö -työnimellä kulkevan verkoston eli ”Huipparin” toiminnassa korostuukin tiivis yhteys lastensuojelun käytännön työn, koulutuksen ja tutkimuksen välillä. Huippuyksikkö tähtää siihen, että alan tutkinto-opiskelijoiden kuin kentän työntekijöiden lastensuojelun kysymyksiin liittyvää osaamista vahvistetaan.

Tavoitteena on myös luoda rakenteet uudenlaiselle työelämän ja korkeakoulujen yhteistyössä tehtävälle innovaatiotyöskentelylle, jossa kehitetään toimivampia työtapoja lastensuojeluun. Huippuyksikköön verkottuvat myös lähitieteenalat, professiot ja toimijat, kuten järjestöjen tuottamat moninaiset palvelut.

Yksikön toiminnassa erityinen painopiste on lastensuojelun sosiaalityössä, mutta kehittämistyössä tullaan huomioimaan myös lapsiperhesosiaalityö ja erityisenä maakunnan painopisteenä perheväkivallan ja kaltoinkohtelun ehkäisyyn ja hoitoon liittyvien palvelujen kehittäminen.

Uusi avaus tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan kentälle

Tarkoituksena ei ole perustaa uutta virastoa eikä toimipistettä vaan yhteen toimiva ja oikeita ongelmia ratkomaan pystyvä osaajien verkosto.

– Tekijöitä on jo, mutta yhteinen suunta ja yhdessä tekeminen puuttuu. Toisaalta emme ole myöskään vain puhumassa ympäripyöreitä yhteistyön vahvistamisesta vaan hakemassa yhteisiä työn kohteita, joissa yhdistyy kaikkien toimijoiden intressit, korostaa muutosagentti Mikko Hulkkonen.

– On uskallettava sanoa ääneen, että tällä hetkellä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä toisaalta lastensuojelun työelämä eivät pelaa riittävästi yhteen siten, että syntyisi tulosta. Olemmekin haastaneet molempia kenttiä luomaan äkkiä uudenlaisia malleja yhteiselle työlle, Hulkkonen kertoo.

Tarveperusteisia avauksia

Kun sote-maailma on jatkuvan muutoksen pyörteessä, myös uusille mahdollisuuksille avautuu ovia.

– Me virkamiehet ja julkisen sektorin toimijat liikaa odottelemme asetuksia, säädöksiä tai määräyksiä sen sijaan, että tekisimme itse uusia avauksia, jotka perustuvat ilmiselvään tarpeeseen, muutosagentti Mikko Hulkkonen haastaa.

Kansallisella tasolla ollaankin parasta aikaa hakemassa uusia maakunnallisia avauksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kentälle. Puhutaan juuri ekosysteemisistä malleista, joissa eri toimijoiden intressit yhdistetään yhteiseen käyttöön.

Länsirannikon huippuyksikön idea onkin kerännyt jo alkuvaiheessa paljon kiinnostusta.

– Kierrämme nyt kaikki kolme maakuntaa läpi ja esittelemme tarvetta ja tätä ratkaisuehdotusta. Jos ja kun kiinnostusta on, kokoamme ns. viisaiden ryhmän miettimään huippuyksikön starttia esim. rahoituksen osalta, sanoo Lupa auttaa! -hankeagentti Pekka Kuru, joka on ollut vahvasti mukana verkottamassa ihmisiä eri puolelta mukaan kehittämiseen.

Ylimaakunnallista yhteistyötä

Yksin kukaan nykyisistä toimijoista ei pysty vastamaan lastensuojelun haasteisiin.

Kuntakentän toimijat ovat kuormitettu isolla asiakastyön määrällä, tutkimussektori tekee omaa työtään omien rahoitusmekanismien mukaisesti, koulutus kouluttaa opetussuunnitelmiensa mukaan. Vaikka kaikille on enemmän ja vähemmän julkilausuttu velvoite monialaiseen yhteistyöhön, ei siihen ole arjessa oikein tarjoudu aikaa tai tilaa.

Jokaisen maakunnan ei välttämättä kannata kehittää kaikkea tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa yksin. Jotta tarvittava monialainen osaaminen saadaan käyttöön, lastensuojelun huippuyksikön kehittämistyö tehdäänkin yhteistyössä Länsirannikon muiden maakuntien eli Satakunnan ja Pohjanmaan kanssa.

Kehittämistä tullaan nivomaan yhteen suunnitteilla olevan ylimaakunnallisen Osaamis- ja tukikeskuksen kanssa, jota Lupa auttaa! -hanke on ollut Anniina Kaittilan koordinoimana valmistelemassa yhdessä ylimaakunnallisen johtoryhmän kanssa eteenpäin.

Oona Ylönen vauhdittamaan kehittämistä

Lastensuojelun huippuyksikön kehittämisen koordinointiin Lupa auttaa! -hanke on rekrytoinut loppuvuodeksi monipuolisen ja vahvan osaajan, Oona Ylösen, jolla on vahva osaaminen ja näkemys lastensuojelun työelämästä, johtamisesta, kehittämisestä ja käytännön tutkimustarpeista.

Oona tuntee läheisesti lastensuojelujärjestöjen ja kuntakentän yhteistyön, sillä on toiminut pitkään Turun ensi- ja turvakotiyhdistyksen toiminnanjohtajana.

– Olen innolla mukana tässä kehittämistyössä, sillä lastensuojeluun on kertynyt tavallaan velkaa riittämättömällä laadulla tehdystä työstä. Ei riitä pelkästään, että lastensuojelun työtä kehitetään vaan talkoisiin tulee kytkeä myös tutkimuksen ja kehittämisen ammattilaiset, Ylönen sanoo.

– Jatkossa tarvitaan taho, joka koordinoi tätä monialaista kehittämistä.

Esimerkkiä lastensuojelu voisi ottaa vaikkapa lääketieteen puolelta.

–Meiltä puuttuu sosiaalialalla vahva yhteys tutkimuksen ja kenttätyön väliltä ja systemaattinen erikoiskoulutus. Harjoittelun malleja tulisi kehittää niin, että siirtyminen lastensuojelun vaativaan työhön ei tapahtuisi yhtäkkiä ja liian yllättäen.

Lue lisää Oonan ajatuksista: https://www.lupaauttaa.fi/oona-ylosella-lupa-auttaa-lastensuojelun-laadusta-kannattaa-pitaa-kiinni/

Mukana verkostomaisessa kehittämisessä mukana ovat:

Maakuntien LAPE-hankkeet, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan sote-muutosorganisaatiot, Turun yliopisto ja sen alainen Sote-akatemia, Åbo Akademi, Porin yliopistokeskus, Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Turun AMK, Novia, Satakunnan AMK, Vaasan AMK, Osaamiskeskukset Vasso, Pikassos ja Sonet Botnia, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö, Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikkö Tammi, sosiaaliasiamiehet, Lastensuojelujärjestöt, Opetushallituksen vaativan erityisen tuen verkosto, VIP-verkosto, Aluehallintovirastot (Lounais-Suomi + Länsi- ja Sisä-Suomi), Valvira / LuovaTHL (kansallinen lastensuojelun yhteiskehittämö), STM: osa valtakunnallista lastensuojelun kehittämisen kehystä