Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja hakee ratkaisuja lastensuojelun kuormittavuuteen

Osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa selvitetään, miten lastensuojelutyön kuormittavuutta voidaan nopeasti vähentää.

Lupa auttaa! oli esimerkkinä maakunnissa tehtävästä muutostyöstä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon pitämässä tiedotustilaisuudessa 10.1.2018.

Salamaselvitys käyntiin

Sosiaali- ja terveysministeriön tuoreesta toimeksiannosta ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja arvioi lastensuojelun henkilöstön riittävyyttä sekä etsii ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuteen ja työntekijöiden vaihtuvuuteen.

– Kentältä tullut huoli lastensuojelun tilasta on otettu tosissaan. Sosiaalityöntekijöiden 1000 nimeä -adressi muiden yhteydenottojen muassa sai käynnistämään nämä muutostalkoot, joilla tarkoitus on ensiksi nopeasti selvittää mitä pitää tehdä, ja sitten toimeenpanna suositukset, sanoi ministeri Saarikko avauspuheenvuorossaan.

Perhe- ja peruspalveluministeri käynnisti ratkaisuhakuisen selvitystyön lastensuojelun kuormituksen vähentämiseksi.

Selvitystyön tueksi on asetettu 12 asiantuntijan taustaryhmä ja asiantuntijasihteeri, joiden toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun. Lastensuojelun akuutin kuormittavuuskysymyksen ratkaisuun kuitenkin Kananoja ja taustaryhmä tuottaa ehdotukset jo helmikuun 2018 loppuun mennessä.

Kolmivaiheinen selvitystyö

Selvitystyö tehdään kolmessa vaiheessa. Ensiksi 28.2.2018 mennessä arvioidaan ajantasaisen tilannekuvan valossa lastensuojelun henkilöstön riittävyyttä eri kunnissa. Lisäksi ehdotetaan nopeasti vaikuttavia ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuden ja työntekijöiden vaihtuvuuden ongelmiin. Samalla arvioidaan lastensuojelun laatusuosituksen Osaavat ammattilaiset -osion toteutumista.

Toisessa vaiheessa tehdään 30.6.2018 mennessä ehdotus lastensuojelun laatua turvaavaksi tiekartaksi muutosvaiheeseen, kun yksilö- ja perhekohtainen lastensuojelu siirtyy kunnilta maakuntien järjestämisvastuulle vuonna 2020. Lisäksi annetaan väliarvio ”Toimiva Lastensuojelu” -työryhmän (STM 2013:19) ehdotusten toteuttamissuunnitelman etenemisestä. Arvio tulee sisältämään suositukset siitä, miten ehdotuksia tulisi jo ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa toimeenpanna.

Lopuksi 31.12.2018 mennessä arvioidaan tarvetta ajantasaistaa lastensuojelun laatusuositukset sekä maakuntauudistuksen että LAPE-muutostyössä saatujen kokemusten valossa.

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja (kuvassa keskellä) johtaa asiantuntijataustaryhmää, joka työstää selvitystyön suositukset. Ryhmässä on edustus mm. STM:stä, LAPE-muutosohjelmasta, Kuntaliitosta, Lastensuojelun keskusliitosta, Talentia ry:stä, Sosiaalityöntekijöiden seura ry:stä ja Pesäpuu ry:stä.

 

Ratkaisuja osana LAPE-muutostyötä

Selvitys tehdään osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE), jossa luodaan sisältöä ja rakenteita sote-uudistukseen, mutta myös konkreettisia uudistuksia ennen tätä. – Ei ole siis tarkoitus vain ”selvittää” vaan oikeasti etsiä ratkaisuja, joilla lastensuojelutyön kuormitusta vähennetään, painottaa LAPE-muutosohjelman hankejohtaja Maria Kaisa Aula.

Nyt asetetussa selvityksessä lastensuojelutyön tilanne ja asiakaskuormitukset kartoitetaan, ongelmakunnat paikannetaan ja haetaan nopeasti vaikuttavia ratkaisuja. Aulan mukaan ”nopeasti vaikuttava” ratkaisu tarkoittaa sitä, että jo tämän ja ensi vuoden aikana täytyy saada liikkeelle konkreettisia muutoksia parempaan.

– Tarkoitus ei siis ole jäädä odottelemaan vuotta 2020, jolloin lastensuojelu siirtyy maakunnan harteille, vaikka se jo itsessään toki tarjoaa monia mahdollisuuksia juuri lastensuojelutyön kaltaisen erityispalvelun kannalta.

Henkilöstömitoitus kuuma peruna

Työntekijöiden määrä sekä työn organisoiminen on todettu keskeisiksi lastensuojelun laatuun vaikuttaviksi tekijöiksi useissa aiemmissa eri selvityksissä. Sosiaalityöntekijöiden ammattijärjestöt ovat vaatineetkin pitkään lastensuojeluun sitovaa henkilöstömitoitusta ja henkilöstöresurssien lisäämistä.
Nykyinen tilanne esimerkiksi sosiaalityöntekijäkohtaisten asiakasmäärien osalta vaihtelee, ja osissa kuntia asiakasmäärät ovat kohtuuttomia. Selvitys on luvannut ottaa kantaa asiakasmäärien mitoitukseen.

Myös hankejohtaja Aula myöntää tarpeen kuormituksen vähentämiseksi ja asiakasmäärien rajaamiseksi, mutta perää mitoitusten lisäksi myös nopeampia ja kekseliäämpiä keinoja.

– Onko mahdollisesti muita sakkoja ja sanktioita nopeammin vaikuttavia keinoja joilla kuntien johtoa, päättäjiä ja vastuuvirkamiehiä autetaan, tuetaan ja valmennetaan järjestämään lastensuojelu nykyistä laadukkaammin? Luovuutta ja kekseliäisyyttä pitäisi käyttää enemmän keinojen hakemisessa.

Lupa auttaa! esimerkkinä maakunnan muutostyöstä

Varsinais-Suomen Lupa auttaa! -hanke oli selvitystyötä esitelleessä tiedotustilaisuudessa esimerkkinä maakunnissa käynnissä olevasta muutostyöstä.

Muutosagentti Mikko Hulkkonen

Muutosagentti Mikko Hulkkonen painotti, että lastensuojelun kuormitukseen tulee löytää ratkaisut osana koko palvelujärjestelmän remonttia.

 

Muutosagentti Mikko Hulkkonen esitteli Lupa auttaa! -hankkeen käynnistämää 1000 tekoa -lastensuojelun muutostalkoita, ja niiden osana mm. lastensuojelun esimiehille tarjottavaa tukea, valmennusta ja kehittäjäkoulutusta, aloitteleville sosiaalityöntekijöille suunnattua mentori-toimintaa, systeemisen tiimimallin laajoja koulutuksia, lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja hoitoon suunnattua yhteyshenkilöverkostoa, LASTA-yhteistyömallia, vaativien erityispalvelujen kehittämistä sekä sähköisiä palveluja.

Yhtenä esimerkkinä lastensuojeluorganisaatioiden tuesta ja selvitystyöstä oli esillä Varsinais-Suomessa käyttöön otettu Lastensuojelun katsastuspalvelu. Siinä kuntien avuksi tuodaan ketterä yhteiskehittämisen palvelupaketti, jolla samaan aikaan selvitetään kriittiset kehittämiskohdat, mutta myös sovitaan konkreettiset etenemisaskeleet.

Olennainen viesti Varsinais-Suomesta oli se, että lastensuojelun pelastusoperaatio ei onnistu vain lastensuojelua vahvistamalla, tarvitaan koko palvelujärjestelmän remonttia. Ja se, että kauniista sanoista ja nimien keruista on siirryttävä toimeen.

Lue lisää:

Asettamispäätös Aulikki Kananojan selvitystyöstä (STM): http://stm.fi/documents/1271139/6184550/Asettamiskirje_Kananoja.pdf/bfe1ba8e-7858-425c-8113-72c7bfc031f5

Ratkaisuja lastensuojelun kuormituksen vähentämiseen (Maria Kaisa Aula): https://www.linkedin.com/pulse/ratkaisuja-lastensuojeluty%C3%B6n-kuormituksen-maria-kaisa-aula?articleId=6357668092398624768#comments-6357668092398624768&trk=prof-post

Lastensuojelua kehitetään monella osa-alueella samanaikaisesti (STM): http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lastensuojelua-kehitetaan-monella-osa-alueella-samanaikaisesti

Toimiva lastensuojelu. Selvitysryhmän loppuraportti (STM). https://www.julkari.fi/handle/10024/126183

Lupa auttaa! -hankkeen 1000 tekoa -talkoot: https://www.lupaauttaa.fi/uutishuone/lastensuojelun-1000-tekoa-profiam-sosiaalipalveluilta-30-ilmaista-puhelinkonsultaatiota/